زمان پخش برنامه ها

شبکه ITN

سه شنبه ها: ساعت 19:30 شب (به وقت آمریکا) چهارشنبه ساعت 7:00 صبح(به وقت ایران)

Satellite: Hotbird

Freq: 12520

Pol: Ver

Symbol Rate: 27500

Satellite: Galaxy

Freq: 12022

Pol: Ver

Symbol Rate: 22000

Satellite: Yahsat

Freq: 11766

Pol: Ver

Symbol Rate: 27500

Website: irantvnetwork.com